Formació per a empreses

Les empreses disposen d’una ajuda econòmica que es fa efectiva mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social i que es gestiona a través de l’organització Fundación Tripartita.
A ICON estem certificats com a entitat organitzadora de la Fundació Tripartida i posem a la disposició dels nostres clients l’ajuda necessària perquè puguin beneficiar-se d’aquestes bonificacions.

Qui pot beneficiar-se d’aquesta bonificació?

Tota empresa privada que tingui treballadors en actiu i que cotitzi a la Seguretat Social en concepte de formació professional.
No poden bonificar-se els treballadors de centres públics (escoles, hospitals …), ni els autònoms.
Podran bonificar la formació que els seus treballadors hagin rebut, una vegada finalitzada i fins el dia 31 de desembre de l’any en el qual es va realitzar aquesta formació.

De quin crèdit disposa la meva empresa?

L’import del crèdit de formació resulta d’aplicar un percentatge a la quantia aportada a la Seguretat Social l’any anterior en concepte de quota de formació professional.
Cal tenir en compte que el crèdit és anual, és a dir, es renova any a any segons l’aportació a la Seguretat Social de l’any anterior.
Si l’empresa no fa ús d’aquests diners per formar als seus empleats abans de finalitzar l’any natural, ho perd.
Depenent del nombre de treballadors de l’empresa, hi ha un % de cofinançament privat que no es podrà bonificar, (fins a 5 treballadors 0% – De 6 a 9 un 5% – De 10 a 49 un 10% – de 50 a 249 un 20% i més de 250 un 40%).